duminică, 7 decembrie 2008

Glosar de termeni juridici englez-roman

A

According to: În conformitate cu
According to the knowledge: După cunoştinţa
Accordingly: În consecinţă
Account: Bilanţ
Act of God: Caz de forţă majoră
Added value: Taxă pe valoare adăugată
Ad-hoc committee: Comisie specială
Advisory body: Comisie consultativă
Aforegoing: Precedent
Aforementioned, aforesaid: Mai sus mentţionat
After receipt: După primirea
Aknowledged and agreed to: Citit şi aprobat
Annex, schedule: Anexă
Appendix/schedule hereto: Anexa alăturată
Applicant: Petiţionar
Arising out of or
resulting from: Care rezultă din sau sunt provocate de
As (uzitat in contracte): Care
As aforesaid: După cum s-a prevăzut mai sus
As may be appropriate/
As the case may be: După cum este cazul
As may be required: Care ar putea fi cerut/solicitat
As provided: După cum este prevăzut
As specified above: Cum este specificat mai sus
As stated below: După cum se precizează mai jos
Assessment: Impozit
Assignement: Cedarea contractului
At the expense and
liability of: Cu cheltuiala şi pe răspunderea
At the latest: Cel târziu
At which time: La sfârşitul căruia

B

Beforehand: În prealabil
Beyond the control: Independent de voinţa
Bid bond: Garanţie de plată
Binding: Obligatorie
Binding agreement: Acord prin care părţile se obligă/
Acord care obligă părţile
Breach of contract: Încălcare a contractului
By mutual agreement/consent: De comun acord
By reason of: Din cauza
By the term: Conform condiţiilor
By virtue of: În virtutea
By way of advance: Cu titlu de avans

C

Call for tender: Cerere de ofertă
Claim: Reclamaţie
Claim for damages: Pretenţie de despăgubiri
Claim for refund/
reimbursment: Cerere de rambursare
Coming within the terms: Care intră sub incidenţa prevederilor
Commencement: Intrare în vigoare (ca titlu în cadrul contractului)
Contingencies: Cheltuieli diverse
Contingency: Eveniment neprevăzut
Contracting parties: Părţi contractante
Contractual warranties: Garanţii contractuale
Counterpart: Duplicat, copie

D

Damage to property: Pagubă materială
Damaged property: Bunuri prejudiciate
Delayed performance: Executare cu întârziere
Depending on: În funcţie de
Disclaim all responsibility: A declina orice răspundere
Doesn’t comply with
the provisions specified: Nu respectă prevederile specificate
Draft agreement: Proiect de contract
Duly: Corespunzător
Duly paid: Plătit la timp
During the term of
the contract: Pe durata contractului

E

Effective date: Data intrării în vigoare
Entertainment cost: Taxă de reprezentare
Entrust with: A încredinţa o sarcină
Estimate: Deviz
Except as otherwise specified: Dacă nu s-a specificat altfel
Execution of the contract: Semnarea contractului
Exemption: Scutire
Expressly: În mod explicit
Extension of warranty: Prelungirea perioadei de garanţie

F

For any purpose: În orice scop
For the account of: Pe socoteala
For the purpose: În scopul
For the term specified: În intervalul de timp precizat
Foregoing: Anterior (mentionat, precedent)
Freight charges: Taxe de expediere
Friendly accomodation: Reglementare pe cale amiabilă

G

Gross wage: Salariu brut
Groundless: Nejustificat, fără temei

H

Hereinafter called/
Hereinafter referred to as: Denumit mai departe/în cele ce urmează
Hereunder: De mai jos, tot aici

I

If agreed upon by
the parties: Dacă s-a convenit de către părţi
If any: Dacă este cazul
If requested: La cererea
If so required: Dacă se solicită astfel
Implicit agreement: Acord tacit
In accordance with,
consistent with,
pursuant to,
complying with,
according to: Conform cu/în conformitate cu
In behalf of: În folosul
In case of default: În caz de neîndeplinire
In compliance with,
in accordance with: În conformitate cu
In connection therewith or
related thereto: În legătură cu acesta sau care se raportează la acesta
In due course (of time): În timp util
In due time: În timp util
In excess of: Care depăşeşte
In force: În vigoare
In observance thereof: Prin respectarea acesteia
In proportion to: În proporţie de
In respect of: Pentru, ca şi
In so far as: În măsura în care
In this respect: În această privinţă
In witness whereof: Atestând aceasta
Including but not limited/
restricted to: Incluzând dar fără a se limita la
Income: Venit
Incurred by reason of: Angajate/rezultate din cauza
Indemnify: A despăgubi
Infringement: Încălcare
Insurance policy: Poliţă de asigurare
Inter alia: Între altele
It has been agreed as follows: S-a convenit după cum urmează
It pertains/refers to ...: Face referire la
It reserves the right to: Îşi rezervă dreptul de a

L

Late charges: Daune moratorii
Legal expenses: Cheltuieli judiciare
Legal person: Persoană juridică
Licence agreement: Acord de licenţă
Limitation of liability: Limitarea răspunderii
Limited liability company: Societate cu răspundere limitată
Limits of liability: Limita responsabilităţilor

M

Mai jos, mai departe, tot aici: Hereunder
Maturity: Scadenţă
Misconduct: Comportament inadecvat

N

Notwithstanding: Desi, cu toate că, în ciuda

O

Of no effect/null and void: Nul şi neavenit
On account of: Pe baza
On or before: Cel mai târziu
On terms and conditions: În condiţiile
On the condition that/
provided that: Cu condiţia ca
On the premises: În incinta
On time: La timp

P

Patent infringement: Încălcarea dreptului de brevet
Performance bond: Garanţie de executare
Performance of ontract: Executarea contractului
Pledge: Gaj, garanţie
Power of attorney: Împuternicire
Prerequisite (for): Conditie necesară
Prior written permission: Acord scris prealabil
Proper and timely performance: Executare corespunzătoare şi la timp
Property damage: Pagube materiale
Proprietary: Proprietar, aparţinând
Proprietary right: Drept de proprietate
Provided for by the law: Prevăzut de lege
Proxy: Împuternicit, mandatar
Purchase: agreement Contract de cumpărare
Purpose of contract: Obiectul contractului

R

Reasonably: În mod rezonabil
Regardless of: Fără a ţine seama/cont de
Remedy: Despăgubire
Remittance: Plată
Report, proceedings, minute: Proces verbal
Requirements, specifications: Caiet de sarcini
Revenue laws: Legislaţie fiscală

S

Said: Numit
Scope of contract: Acoperirea contractului
Sealed tender: Ofertă închisă
Settlement of disputes: Reglementarea litigiilor
Several liability: Răspundere comună
Shall remain in force: Rămâne în vigoare
Shall survive after
termination: Va rămâne în vigoare după reziliere
Shippment: Expediere
Sole liability: Răspundere unică
Specifications herein: Specificaţii incluse aici
Subject of contract: Subiectul contractului
Subsequent to: Ulterior
Surety: Garant

T

Term: Durata contractului
Term of payment: Termen de plată
Termination charges: Taxe de reziliere
Terms of payment: Condiţii de plată
The agreement has been
concluded by and between: Contractul a fost încheiat de către şi între
The agreement shall be effective Contractul va intra în vigoare
The clause shall be
binding on either party: Clauza este obligatorie pentru fiecare dintre cele două
părţi
The contract shall be
submitted in English: Contractul va fi prezentat în engleza
The obligation to ...
... shall not be waived: Obligaţia de a ... nu va înceta
The sums exceeds the value of ... Suma depăşeşte valoarea ...
The terms of the contract
are to be construed: Condiţiile contractului vor trebui interpretate
The use thereof: Utilizarea acestuia
Therefore: În consecintă, drept urmare
This agreement made
this 3rd of october 2000: Prezentul contract încheiat la 3 octombrie 2000
This contract has as purpose: Prezentul contract are ca obiect
Throughout the period: Pe întreaga perioadă
To accomodate a dispute: A reglementa un diferend
To aknowledge: A conveni
To attach/to annex: A anexa
To be bound to: A fi obligat să
To be entitled to: A avea dreptul sa
To be responsible for: A răspunde de
To be subject to: A se supune
To bear the costs of: A suporta costurile
To break a contract: A rupe un contract
To come within
the jurisdiction of: A fi de competenţa
To comply with: A se conforma
To construe: A interpreta
To convene: A convoca
To countersign: A viza, a contrasemna
To damage: A prejudicia
To deem: A considera
To defer: A amâna
To discharge one’s obligations: A-şi executa obligaţiile
To disclaim a right, to waive: A renunţa la un drept
To enter into/
conclude an agreement/
to strike a bargain: A încheia un acord/A încheia un contract
To execute a contract: A semna un contract
To execute a deed: A semna un act
To forfeit a right: A pierde un drept
To fulfil an agreement: A executa un contract
To hold harmless: A scuti de răspundere
To infringe: A încălca
To perform one’s obligations: A-şi îndeplini obligatiile
To procure sth. for sb.: A sigura pe cineva cu
To ship: A expedia
To such an extent: Într-o asemenea măsură
To supersede: A anula, a înlocui
To tender: A prezenta o ofertă
To terminate: A rezilia
To terminate a contract/
an agreement: A rezilia un contract
To the extant that: În măsura în care
To undertake to: A se angaja să
To undertake to: A se angaja (să)
Tort: Prejudiciu
Turnover: Cifră de afaceri

U

Ulterior: Thereafter
Under 1. Above: La pct. 1 de mai sus
Under penalty of: Sub pedeapsa
Under rules/provisions: Conform regulilor/prevederilor
Under the contract: Conform contractului
Undersigned: Subsemnat
Undertaking: Angajament
Unless otherwise stipulated: Dacă nu se stipulează altfel
Unless parties mutually
agree otherwise: Dacă părţile nu convin de comun acord altfel
Upon delivery: La livrare
Upon receipt: La primirea
Upon request: La cererea
Upon submission: La prezentarea
Utilities: Servicii publice

V

Void contract: Contract nul
Voidable contract: Contract anulabil

W

Waiver: Renunţarea la un drept
Whatsoever: Oricare ar fi acesta/aceasta
When appropriate: Dacă este necesar
Whereas: Dat fiind că, întrucât, în timp ce
Whereby: Prin care
Wherein: În privinţa căreia
Whether: Dacă/indiferent dacă
Which is not deemed excusable: Care nu poate fi considerat scuzabil
With one consent: În unanimitate
With respect to: În ceea ce priveşte
With/without prior
written consent: Cu/fără acord scris prealabil

Autor: GeoStu