joi, 13 noiembrie 2008

Mic dicţionar juridic englez-român-englez

Mic dicţionar juridic englez-român-englez

Glosar englez-român

According to În conformitate cu
According to
the knowledge După cunoştinţa
Accordingly În consecinţă
Account Bilanţ
Act of god Caz de forţă majoră
Added value Taxă pe valoare adăugată
Ad-hoc committee Comisie specială
Advisory body Comisie consultativă
Aforegoing Precedent
Aforementioned,
aforesaid Mai sus mentţionat
After receipt După primirea
Aknowledged and
agreed to Citit şi aprobat
Annex, schedule Anexă
Appendix/
schedule hereto Anexa alăturată
Applicant Petiţionar
Arising out of or resulting from Care rezultă din sau sunt provocate de
As (uzitat in contracte) Care
As aforesaid După cum s-a prevăzut mai sus
As may be appropriate
As the case may be După cum este cazul
As may be required Care ar putea fi cerut/solicitat
As provided După cum este prevăzut
As specified above Cum este specificat mai sus
As stated below După cum se precizează mai jos
Assessment Impozit
Assignement Cederea contractului
At the expense and liability of Cu cheltuiala şi pe răspunderea
At the latest Cel târziu
At which time La sfârşitul căruia
Beforehand În prealabil
Beyond the control Independent de voinţa
Bid bond Garanţie de plată
Binding Obligatorie
Binding agreement Acord prin care părţile se obligă/Acord care obligă părţile
Breach of contract Încălcare a contractului
By mutual agreement/consent De comun acord
By reason of Din cauza
By the term Conform condiţiilor
By virtue of În virtutea
By way of advance Cu titlu de avans
Call for tender Cerere de ofertă
Claim Reclamaţie
Claim for damages Pretenţie de despăgubiri
Claim for refund/reimbursment Cerere de rambursare
Coming within the terms Care intră sub incidenţa prevederilor
Commencement Intrare în vigoare (ca titlu în cadrul contractului)
Contingencies Cheltuieli diverse
Contingency Eveniment neprevăzut
Contracting parties Părţi contractante
Contractual warranties Garanţii contractuale
Counterpart Duplicat, copie
Damage to property Pagubă materială
Damaged property Bunuri prejudiciate
Delayed performance Executare cu întârziere
Depending on În funcţie de
Disclaim all responsibility A declina orice răspundere
Doesn’t comply with the provisions specified Nu respectă prevederile specificate
Draft agreement Proiect de contract
Duly Corespunzător
Duly paid Plătit la timp
During the term of the contract Pe durata contractului
Effective date Data intrării în vigoare
Entertainment cost Taxă de reprezentare
Entrust with A încredinţa o sarcină
Estimate Deviz
Except as otherwise specified Dacă nu s-a specificat altfel
Execution of the contract Semnarea contractului
Exemption Scutire
Expressly În mod explicit
Extension of warranty Prelungirea perioadei de garan’ie
For any purpose În orice scop
For the account of Pe socoteala
For the purpose În scopul
For the term specified În intervalul de timp precizat
Foregoing Anterior (mentionat, precedent)
Freight charges Taxe de expediere
Friendly accomodation Reglementare pe cale amiabilă
Gross wage Salariu brut
Groundless Nejustificat, fără temei
Hereinafter called
Hereinafter referred to as Denumit mai departe/în cele ce urmează
Hereunder De mai jos, tot aici
If agreed upon by the parties Dacă s-a convenit de către părţi
If any Dacă este cazul
If requested La cererea
If so required Dacă se solicită astfel
Implicit agreement Acord tacit
In accordance with, consistent with, pursuant to, complying with, according to Conform cu/în conformitate cu
In behalf of În folosul
In case of default În caz de neîndeplinire
In compliance with, in accordance with In conformitate cu
In connection therewith or related thereto În legătură cu acesta sau care se raportează la acesta
In due course (of time) În timp util
In due time În timp util
In excess of Care depăşeşte
In force În vigoare
In observance thereof Prin respectarea acesteia
In proportion to În proporţie de
In respect of Pentru, ca şi
In so far as În măsura în care
In this respect În această privinţă
In witness whereof Atestând aceasta
Including but not limited/restricted to Incluzând dar fără a se limita la
Income Venit
Incurred by reason of Angajate/rezultate din cauza
Indemnify A despăgubi
Infringement Încalcare
Insurance policy Poliţă de asigurare
Inter alia Între altele
It has been agreed as follows S-a convenit după cum urmează
It pertains/refers to ... Face referire la
It reserves the right to Îşi rezervă dreptul de a
Late charges Daune moratorii
Legal expenses Cheltuieli judiciare
Legal person Persoană juridică
Licence agreement Acord de licenţă
Limitation of liability Limitarea răspunderii
Limited liability company Societate cu răspundere limitată
Limits of liability Limita responsabilităţilor
Mai jos, mai departe, tot aici Hereunder
Maturity Scadenţă
Misconduct Comportament inadecvat
Notwithstanding Desi, cu toate că, în ciuda
Of no effect/null and void Nul şi neavenit
On account of Pe baza
On or before Cel mai târziu
On terms and conditions În condiţiile
On the condition that/provided that Cu condiţia ca
On the premises În incinta
On time La timp
Patent infringement Încălcarea dreptului de brevet
Performance bond Garanţie de executare
Performance of ontract Executarea contractului
Pledge Gaj, garanţie
Power of attorney Împuternicire
Prerequisite (for) Conditie necesară
Prior written permission Acord scris prealabil
Proper and timely performance Executare corespunzătoare şi la timp
Property damage Pagube materiale
Proprietary Proprietar, aparţinând
Proprietary right Drept de proprietate
Provided for by the law Prevăzut de lege
Proxy Împuternicit, mandatar
Purchase agreement Contract de cumpărare
Purpose of contract Obiectul contractului
Pursuant to, complying with, according to Conform cu
Reasonably În mod rezonabil
Regardless of Fără a ţine seama/cont de
Remedy Despăgubire
Remittance Plată
Report, proceedings, minute Proces verbal
Requirements, specifications Caiet de sarcini
Revenue laws Legislaţie fiscală
Said Numit
Scope of contract Acoperirea contractului
Sealed tender Ofertă închisă
Settlement of disputes Reglementarea litigiilor
Several liability Răspundere comună
Shall remain in force Rămâne în vigoare
Shall survive after termination Va rămâne în vigoare după reziliere
Shippment Expediere
Sole liability Răspundere unică
Specifications herein Specificaţii incluse aici
Subject of contract Subiectul contractului
Subsequent to Ulterior
Surety Garant
Term Durata contractului
Term of payment Termen de plată
Termination charges Taxe de reziliere
Terms of payment Condiţii de plată
The agreement has been concluded by and between Contractul a fost încheiat de către şi între
The agreement shall be effective Contractul va intra în vigoare
The clause shall be binding on either party Clauza este obligatorie pentru fiecare dintre cele două părţi
The contract shall be submitted in english Contractul va fi prezentat în engleza
The obligation to ... shall not be waived Obligaţia de a ... nu va înceta
The sums exceeds tha value of ... Suma depăşeşte valoarea ...
The terms of the contract are to be construed Condiţiile contractului vor trebui interpretate
The use thereof Utilizarea acestuia
Therefore În consecintă, drept urmare
This agreement made this 3rd of october 2000 Prezentul contract încheiat la 3 octombrie 2000
This contract has as purpose Prezentul contract are ca obiect
Throughout the period Pe întreaga perioadă
To accomodate a dispute A reglementa un diferend
To aknowledge A conveni
To attach/to annex A anexa
To be bound to A fi obligat să
To be entitled to A avea dreptul sa
To be responsible for A răspunde de
To be subject to A se supune
To bear the costs of A suporta costurile
To break a contract A rupe un contract
To come within the jurisdiction of A fi de competenţa
To comply with A se conforma
To construe A interpreta
To convene A convoca
To countersign A viza, a contrasemna
To damage A prejudicia
To deem A considera
To defer A amâna
To discharge one’s obligations A-şi executa obligaţiile
To disclaim a right, to waive A renunţa la un drept
To enter into/conclude an agreement/
To strike a bargain A încheia un acord/
A încheia un contract
To execute a contract A semna un contract
To execute a deed A semna un act
To forfeit a right A pierde un drept
To fulfil an agreement A executa un contract
To hold harmless A scuti de răspundere
To infringe A încălca
To perform one’s obligations A-şi îndeplini obligatiile
To procure sth. For sb. A sigura pe cineva cu
To ship A expedia
To such an extent Într-o asemenea măsură
To supersede A anula, a înlocui
To tender A prezenta o ofertă
To terminate A rezilia
To terminate a contract/an agreement A rezilia un contract
To the extant that În măsura în care
To undertake to A se angaja să
To undertake to A se angaja (să)
Tort Prejudiciu
Turnover Cifră de afaceri
Ulterior Thereafter
Under 1. Above La pct. 1 de mai sus
Under penalty of Sub pedeapsa
Under rules/provisions Conform regulilor/prevederilor
Under the contract Conform contractului
Undersigned Subsemnat
Undertaking Angajament
Unless otherwise stipulated Dacă nu se stipulează altfel
Unless parties mutually agree otherwise Dacă părţile nu convin de comun acord altfel
Upon delivery La livrare
Upon receipt La primirea
Upon request La cererea
Upon submission La prezentarea
Utilities Servicii publice
Void contract Contract nul
Voidable contract Contract anulabil
Waiver Renunţarea la un drept
Whatsoever Oricare ar fi acesta/aceasta
When appropriate Dacă este necesar
Whereas Dat fiind că, întrucât, în timp ce
Whereby Prin care
Wherein În privinţa căreia
Whether Dacă/indiferent dacă
Which is not deemed excusable Care nu poate fi considerat scuzabil
With one consent În unanimitate
With respect to În ceea ce priveşte
With/without prior written consent Cu/fără acord scris prealabil


Glosar roman-englez

A amâna To defer
A anexa To attach/to annex
A anula, a înlocui To supersede
A avea dreptul sa To be entitled to
A considera To deem
A conveni To aknowledge
A convoca To convene
A declina orice răspundere Disclaim all responsibility
A despăgubi Indemnify
A executa un contract To fulfil an agreement
A expedia To ship
A fi de competenţa To come within the jurisdiction of
A fi obligat să To be bound to
A interpreta To construe
A încălca To infringe
A încheia un acord/
A încheia un contract To enter into/conclude an agreement/
To strike a bargain
A încredinţa o sarcină Entrust with
A pierde un drept To forfeit a right
A prejudicia To damage
A prezenta o ofertă To tender
A răspunde de To be responsible for
A reglementa un diferend To accomodate a dispute
A renunţa la un drept To disclaim a right, to waive
A rezilia To terminate
A rezilia un contract To terminate a contract/an agreement
A rupe un contract To break a contract
A scuti de răspundere To hold harmless
A se angaja (să) To undertake to
A se angaja să To undertake to
A se conforma To comply with
A se supune To be subject to
A semna un act To execute a deed
A semna un contract To execute a contract
A sigura pe cineva cu To procure sth. For sb.
A suporta costurile To bear the costs of
A viza, a contrasemna To countersign
Acoperirea contractului Scope of contract
Acord de licenţă Licence agreement
Acord prin care părţile se obligă/Acord care obligă părţile Binding agreement
Acord scris prealabil Prior written permission
Acord tacit Implicit agreement
Anexa alăturată Appendix/schedule hereto
Anexă Annex, schedule
Angajament Undertaking
Angajate/rezultate din cauza Incurred by reason of
Anterior (mentionat, precedent) Foregoing
A-şi executa obligaţiile To discharge one’s obligations
A-şi îndeplini obligatiile To perform one’s obligations
Atestând aceasta In witness whereof
Bilanţ Account
Bunuri prejudiciate Damaged property
Caiet de sarcini Requirements, specifications
Care As (uzitat in contracte)
Care ar putea fi cerut/solicitat As may be required
Care depăşeşte In excess of
Care intră sub incidenţa prevederilor Coming within the terms
Care nu poate fi considerat scuzabil Which is not deemed excusable
Care rezultă din sau sunt provocate de Arising out of or resulting from
Caz de forţă majoră Act of god
Cederea contractului Assignement
Cel mai târziu On or before
Cel târziu At the latest
Cerere de ofertă Call for tender
Cerere de rambursare Claim for refund/reimbursment
Cheltuieli diverse Contingencies
Cheltuieli judiciare Legal expenses
Cifră de afaceri Turnover
Citit şi aprobat Aknowledged and agreed to
Clauza este obligatorie pentru fiecare dintre cele două părţi The clause shall be binding on either party
Comisie consultativă Advisory body
Comisie specială Ad-hoc committee
Comportament inadecvat Misconduct
Conditie necesară Prerequisite (for)
Condiţii de plată Terms of payment
Condiţiile contractului vor trebui interpretate The terms of the contract are to be construed
Conform condiţiilor By the term
Conform contractului Under the contract
Conform cu Pursuant to, complying with, according to
Conform cu/în conformitate cu In accordance with, consistent with, pursuant to, complying with, according to
Conform regulilor/prevederilor Under rules/provisions
Contract anulabil Voidable contract
Contract de cumpărare Purchase agreement
Contract nul Void contract
Contractul a fost încheiat de către şi între The agreement has been concluded by and between
Contractul va fi prezentat în engleza The contract shall be submitted in english
Contractul va intra în vigoare The agreement shall be effective
Corespunzător Duly
Cu cheltuiala şi pe răspunderea At the expense and liability of
Cu condiţia ca On the condition that/provided that
Cu titlu de avans By way of advance
Cu/fără acord scris prealabil With/without prior written consent
Cum este specificat mai sus As specified above
Dacă este cazul If any
Dacă este necesar When appropriate
Dacă nu s-a specificat altfel Except as otherwise specified
Dacă nu se stipulează altfel Unless otherwise stipulated
Dacă părţile nu convin de comun acord altfel Unless parties mutually agree otherwise
Dacă s-a convenit de către părţi If agreed upon by the parties
Dacă se solicită astfel If so required
Dacă/indiferent dacă Whether
Dat fiind că, întrucât, în timp ce Whereas
Data intrării în vigoare Effective date
Daune moratorii Late charges
De comun acord By mutual agreement/consent
De mai jos, tot aici Hereunder
Denumit mai departe/în cele ce urmează Hereinafter called
Hereinafter referred to as
Desi, cu toate că, în ciuda Notwithstanding
Despăgubire Remedy
Deviz Estimate
Din cauza By reason of
Drept de proprietate Proprietary right
După cum este cazul As may be appropriate
As the case may be
După cum este prevăzut As provided
După cum s-a prevăzut mai sus As aforesaid
După cum se precizează mai jos As stated below
După cunoştinţa According to the knowledge
După primirea After receipt
Duplicat, copie Counterpart
Durata contractului Term
Eveniment neprevăzut Contingency
Executare corespunzătoare şi la timp Proper and timely performance
Executare cu întârziere Delayed performance
Executarea contractului Performance of ontract
Expediere Shippment
Face referire la It pertains/refers to ...
Fără a ţine seama/cont de Regardless of
Gaj, garanţie Pledge
Garant Surety
Garanţie de executare Performance bond
Garanţie de plată Bid bond
Garanţii contractuale Contractual warranties
Hereunder Mai jos, mai departe, tot aici
Impozit Assessment
In conformitate cu In compliance with, in accordance with
Incluzând dar fără a se limita la Including but not limited/restricted to
Independent de voinţa Beyond the control
Intrare în vigoare (ca titlu în cadrul contractului) Commencement
Împuternicire Power of attorney
Împuternicit, mandatar Proxy
În această privinţă In this respect
În caz de neîndeplinire In case of default
În ceea ce priveşte With respect to
În condiţiile On terms and conditions
În conformitate cu According to
În consecintă, drept urmare Therefore
În consecinţă Accordingly
În folosul In behalf of
În funcţie de Depending on
În incinta On the premises
În intervalul de timp precizat For the term specified
În legătură cu acesta sau care se raportează la acesta In connection therewith or related thereto
În măsura în care In so far as
În măsura în care To the extant that
În mod explicit Expressly
În mod rezonabil Reasonably
În orice scop For any purpose
În prealabil Beforehand
În privinţa căreia Wherein
În proporţie de In proportion to
În scopul For the purpose
În timp util In due course (of time)
În timp util In due time
În unanimitate With one consent
În vigoare In force
În virtutea By virtue of
Încalcare Infringement
Încălcare a contractului Breach of contract
Încălcarea dreptului de brevet Patent infringement
Între altele Inter alia
Într-o asemenea măsură To such an extent
Îşi rezervă dreptul de a It reserves the right to
La cererea If requested
La cererea Upon request
La livrare Upon delivery
La pct. 1 de mai sus Under 1. Above
La prezentarea Upon submission
La primirea Upon receipt
La sfârşitul căruia At which time
La timp On time
Legislaţie fiscală Revenue laws
Limita responsabilităţilor Limits of liability
Limitarea răspunderii Limitation of liability
Mai sus mentţionat Aforementioned, aforesaid
Nejustificat, fără temei Groundless
Nu respectă prevederile specificate Doesn’t comply with the provisions specified
Nul şi neavenit Of no effect/null and void
Numit Said
Obiectul contractului Purpose of contract
Obligatorie Binding
Obligaţia de a ... nu va înceta The obligation to ... shall not be waived
Ofertă închisă Sealed tender
Oricare ar fi acesta/aceasta Whatsoever
Pagubă materială Damage to property
Pagube materiale Property damage
Părţi contractante Contracting parties
Pe baza On account of
Pe durata contractului During the term of the contract
Pe întreaga perioadă Throughout the period
Pe socoteala For the account of
Pentru, ca şi In respect of
Persoană juridică Legal person
Petiţionar Applicant
Plată Remittance
Plătit la timp Duly paid
Poliţă de asigurare Insurance policy
Precedent Aforegoing
Prejudiciu Tort
Prelungirea perioadei de garan’ie Extension of warranty
Pretenţie de despăgubiri Claim for damages
Prevăzut de lege Provided for by the law
Prezentul contract are ca obiect This contract has as purpose
Prezentul contract încheiat la 3 octombrie 2000 This agreement made this 3rd of october 2000
Prin care Whereby
Prin respectarea acesteia In observance thereof
Proces verbal Report, proceedings, minute
Proiect de contract Draft agreement
Proprietar, aparţinând Proprietary
Rămâne în vigoare Shall remain in force
Răspundere comună Several liability
Răspundere unică Sole liability
Reclamaţie Claim
Reglementare pe cale amiabilă Friendly accomodation
Reglementarea litigiilor Settlement of disputes
Renunţarea la un drept Waiver
S-a convenit după cum urmează It has been agreed as follows
Salariu brut Gross wage
Scadenţă Maturity
Scutire Exemption
Semnarea contractului Execution of the contract
Servicii publice Utilities
Societate cu răspundere limitată Limited liability company
Specificaţii incluse aici Specifications herein
Sub pedeapsa Under penalty of
Subiectul contractului Subject of contract
Subsemnat Undersigned
Suma depăşeşte valoarea ... The sums exceeds tha value of ...
Taxă de reprezentare Entertainment cost
Taxă pe valoare adăugată Added value
Taxe de expediere Freight charges
Taxe de reziliere Termination charges
Termen de plată Term of payment
Thereafter Ulterior
Ulterior Subsequent to
Utilizarea acestuia The use thereof
Va rămâne în vigoare după reziliere Shall survive after termination
Venit Income