duminică, 7 decembrie 2008

Glosar de termeni juridici roman-englez

A

A amâna:                                          To defer
A anexa:                                           To attach/to annex
A anula, a înlocui:                              To supersede
A avea dreptul să:                             To be entitled to
A considera:                                     To deem
A conveni:                                         To aknowledge
A convoca:                                        To convene
A declina orice răspundere:                Disclaim all responsibility
A despăgubi:                                      Indemnify
A executa un contract:                        To fulfil an agreement
A expedia:                                          To ship
A fi de competenţa:                            To come within the jurisdiction of
A fi obligat să:                                    To be bound to
A interpreta:                                       To construe
A încălca:                                           To infringe
A încheia un acord/
A încheia un contract:                         To enter into/conclude an agreement/To strike a bargain
A încredinţa o sarcină:                        Entrust with
A pierde un drept:                              To forfeit a right
A prejudicia:                                      To damage
A prezenta o ofertă:                           To tender
A răspunde de: To be responsible for
A reglementa un diferend: To accomodate a dispute
A renunţa la un drept: To disclaim a right, to waive
A rezilia: To terminate
A rezilia un contract: To terminate a contract/an agreement
A rupe un contract: To break a contract
A scuti de răspundere: To hold harmless
A se angaja (să): To undertake to
A se angaja să: To undertake to
A se conforma: To comply with
A se supune: To be subject to
A semna un act: To execute a deed
A semna un contract: To execute a contract
A sigura pe cineva cu: To procure sth. For sb.
A suporta costurile: To bear the costs of
A viza, a contrasemna: To countersign
Acoperirea contractului: Scope of contract
Acord de licenţă: Licence agreement
Acord prin care părţile se obligă/
Acord care obligă părţile: Binding agreement
Acord scris prealabil: Prior written permission
Acord tacit: Implicit agreement
Anexa alăturată: Appendix/schedule hereto
Anexă: Annex, schedule, appendix
Angajament: Undertaking
Angajate/rezultate din cauza: Incurred by reason of
Anterior (mentionat, precedent): Foregoing
A-şi executa obligaţiile: To discharge one’s obligations
A-şi îndeplini obligatiile: To perform one’s obligations
Atestând aceasta: In witness whereof

B

Bilanţ: Account
Bunuri prejudiciate: Damaged property

C

Caiet de sarcini: Requirements, specifications
Care: As (uzitat in contracte)
Care ar putea fi cerut/solicitat: As may be required
Care depăşeşte: In excess of
Care intră sub incidenţa prevederilor: Coming within the terms
Care nu poate fi considerat scuzabil: Which is not deemed excusable
Care rezultă din sau sunt provocate de: Arising out of or resulting from
Caz de forţă majoră: Act of God
Cederea contractului: Assignement
Cel mai târziu: On or before
Cel târziu: At the latest
Cerere de ofertă: Call for tender
Cerere de rambursare: Claim for refund/reimbursment
Cheltuieli diverse: Contingencies
Cheltuieli judiciare: Legal expenses
Cifră de afaceri: Turnover
Citit şi aprobat: Aknowledged and agreed to
Clauza este obligatorie pentru
fiecare dintre cele două părţi: The clause shall be binding on either party
Comisie consultativă: Advisory body
Comisie specială: Ad-hoc committee
Comportament inadecvat: Misconduct
Conditie necesară: Prerequisite (for)
Condiţii de plată: Terms of payment
Condiţiile contractului
vor trebui interpretate: The terms of the contract are to be construed
Conform condiţiilor: By the term
Conform contractului: Under the contract
Conform cu: Pursuant to, complying with, according to
În conformitate cu: In accordance with, consistent with, pursuant to,
complying with, according to
Conform regulilor/
prevederilor: Under rules/provisions
Contract anulabil: Voidable contract
Contract de cumpărare: Purchase agreement
Contract nul: Void contract
Contractul a fost încheiat
de către şi între: The agreement has been concluded by and between
Contractul va fi prezentat
în engleză: The contract shall be submitted in english
Contractul va intra în vigoare: The agreement shall be effective
Corespunzător: Duly
Cu cheltuiala şi pe răspunderea: At the expense and liability of
Cu condiţia ca: On the condition that/provided that
Cu titlu de avans: By way of advance
Cu/fără acord scris prealabil: With/without prior written consent
Cum este specificat mai sus: As specified above

D

Dacă este cazul: If any
Dacă este necesar: When appropriate
Dacă nu s-a specificat altfel: Except as otherwise specified
Dacă nu se stipulează altfel: Unless otherwise stipulated
Dacă părţile nu convin
de comun acord altfel: Unless parties mutually agree otherwise
Dacă s-a convenit de către părţi: If agreed upon by the parties
Dacă se solicită astfel: If so required
Dacă/indiferent dacă: Whether
Dat fiind că, întrucât, în timp ce: Whereas
Data intrării în vigoare: Effective date
Daune moratorii: Late charges
De comun acord: By mutual agreement/consent
De mai jos, tot aici: Hereunder
Denumit mai departe/
în cele ce urmează: Hereinafter called/Hereinafter referred to as
Desi, cu toate că, în ciuda: Notwithstanding
Despăgubire: Remedy
Deviz: Estimate
Din cauza: By reason of
Drept de proprietate: Proprietary right
După cum este cazul: As may be appropriate/As the case may be
După cum este prevăzut: As provided
După cum s-a prevăzut mai sus: As aforesaid
După cum se precizează mai jos: As stated below
După cunoştinţa: According to the knowledge
După primirea: After receipt
Duplicat, copie: Counterpart
Durata contractului: Term

E

Eveniment neprevăzut: Contingency
Executare corespunzătoare şi la timp: Proper and timely performance
Executare cu întârziere: Delayed performance
Executarea contractului: Performance of ontract
Expediere: Shippment
Face referire la: It pertains/refers to ...
Fără a ţine seama/cont de: Regardless of
Gaj, garanţie: Pledge
Garant: Surety
Garanţie de executare: Performance bond
Garanţie de plată: Bid bond
Garanţii contractuale: Contractual warranties

I

Impozit: Assessment
In conformitate cu: In compliance with, in accordance with
Incluzând dar fără a se limita la: Including but not limited/restricted to
Independent de voinţa: Beyond the control
Intrare în vigoare
(ca titlu în cadrul contractului): Commencement

Î

Împuternicire: Power of attorney
Împuternicit, mandatar: Proxy
În această privinţă: In this respect
În caz de neîndeplinire: In case of default
În ceea ce priveşte: With respect to
În condiţiile: On terms and conditions
În conformitate cu: According to
În consecintă,
drept urmare: Therefore
În consecinţă: Accordingly
În folosul: In behalf of
În funcţie de: Depending on
În incinta: On the premises
În intervalul de timp precizat: For the term specified
În legătură cu acesta sau
care se raportează la acesta: In connection therewith or related thereto
În măsura în care: In so far as
În măsura în care: To the extant that
În mod explicit: Expressly
În mod rezonabil: Reasonably
În orice scop: For any purpose
În prealabil: Beforehand
În privinţa căreia: Wherein
În proporţie de: In proportion to
În scopul: For the purpose
În timp util: In due course (of time/In due time
În unanimitate: With one consent
În vigoare: In force
În virtutea: By virtue of
Încalcare: Infringement
Încălcare a contractului: Breach of contract
Încălcarea dreptului de brevet: Patent infringement
Între altele: Inter alia
Într-o asemenea măsură: To such an extent
Îşi rezervă dreptul de a: It reserves the right to

L

La cererea: If requested
La cererea: Upon request
La livrare: Upon delivery
La pct. 1 de mai sus: Under 1. Above
La prezentarea: Upon submission
La primirea: Upon receipt
La sfârşitul căruia: At which time
La timp: On time
Legislaţie fiscală: Revenue laws
Limita responsabilităţilor: Limits of liability
Limitarea răspunderii: Limitation of liability

M

Mai jos, mai departe,
tot aici: Hereunder
Mai sus mentţionat: Aforementioned, aforesaid

N

Nejustificat, fără temei: Groundless
Nu respectă prevederile specificate: Doesn’t comply with the provisions specified
Nul şi neavenit: Of no effect/null and void
Numit: Said

O

Obiectul contractului: Purpose of contract
Obligatorie: Binding
Obligaţia de a ... nu va înceta: The obligation to ... shall not be waived
Ofertă închisă: Sealed tender
Oricare ar fi acesta/aceasta: Whatsoever

P

Pagubă materială: Damage to property
Pagube materiale: Property damage
Părţi contractante: Contracting parties
Pe baza: On account of
Pe durata contractului: During the term of the contract
Pe întreaga perioadă: Throughout the period
Pe socoteala: For the account of
Pentru, ca şi: In respect of
Persoană juridică: Legal person
Petiţionar: Applicant
Plată: Remittance
Plătit la timp: Duly paid
Poliţă de asigurare: Insurance policy
Precedent: Aforegoing
Prejudiciu: Tort
Prelungirea perioadei de garanţie: Extension of warranty
Pretenţie de despăgubiri: Claim for damages
Prevăzut de lege: Provided for by the law
Prezentul contract are ca obiect: This contract has as purpose
Prezentul contract încheiat
la 3 octombrie 2000: This agreement made this 3rd of october 2000
Prin care: Whereby
Prin respectarea acesteia: In observance thereof
Proces verbal: Report, proceedings, minute
Proiect de contract: Draft agreement
Proprietar, aparţinând: Proprietary

R

Rămâne în vigoare: Shall remain in force
Răspundere comună: Several liability
Răspundere unică: Sole liability
Reclamaţie : Claim
Reglementare pe cale amiabilă: Friendly accomodation
Reglementarea litigiilor: Settlement of disputes
Renunţarea la un drept: Waiver

S

S-a convenit după cum urmează: It has been agreed as follows
Salariu brut: Gross wage
Scadenţă: Maturity
Scutire: Exemption
Semnarea contractului: Execution of the contract
Servicii publice: Utilities
Societate cu răspundere limitată: Limited liability company
Specificaţii incluse aici: Specifications herein
Sub pedeapsa: Under penalty of
Subiectul contractului: Subject of contract
Subsemnat: Undersigned
Suma depăşeşte valoarea ...: The sums exceeds tha value of ...

T

Taxă de reprezentare: Entertainment cost
Taxă pe valoare adăugată: Added value
Taxe de expediere: Freight charges
Taxe de reziliere: Termination charges
Termen de plată: Term of payment
Thereafter: Ulterior

U

Ulterior: Subsequent to
Utilizarea acestuia: The use thereof

V

Va rămâne în vigoare după reziliere: Shall survive after termination
Venit: Income

Autor: GeoStu