vineri, 30 iulie 2010

Admitere 2013 limbi straine

ADMITERE 2013

Studii de licență

Calendarul de admitere:

Înscrieri
10-18 iulie 2013
Taxe de înscriere:
1 dosar – 200 ron
2 dosare – 250 ron
3 dosare – 300 ron
4-5 dosare – 350 ron

(Atenţie - acest pas NU vă scuteşte de înscrierea propriu zisă, la sediu Facultăţii, dar scurtează din timpul petrecut la înscriere)
Platforma Admiterii Online - http://admitere.asls.ro/index.html
(Oferită de ASLS - asociaţia studenţilor din Facultatea noastră - platforma online care oferă candidaţilor admiterii informaţii utile actualizate în timp real; mai multe detalii la înscriere)
 
Examen: 
20 iulie 2013 – Filologie + Traducere şi Interpretare
21 iulie 2013 – Studii Americane
Data limită pentru afişarea rezultatelor: 27 iulie 2013


 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a pus în vânzare Ghidul candidatului pentru concursul de admitere 2013. Acesta are două părţi:
  • partea întâi: informaţiile generale legate de procesul de admitere, specializări, programe de admitere etc.
  • partea a doua: subiectele date în admiterea 2012 cu rezolvările aferente.

Puteţi consulta doar partea întâi a ghidului la http://www.limbi-straine.ro/wp-content/uploads/Brosura-Admitere-2013-Partea-I.pdf
Costul ghidului de admitere este de 30 de lei. Acesta se poate achiziţiona de la Secretariatul şi Prodecanatul facultăţii, din Str. Edgar Quinet nr. 5-7, sector 1 (zona Universitate), de luni până joi, în intervalul orar 10:00-16:00 şi vinerea, în intervalul orar 10:00-14:00.
Există şi o adresă de e-mail a Comisiei de admitere (llsadmitere@yahoo.com) la care candidaţii pot solicita informaţii suplimentare, sfaturi şi sugestii, după consultarea GHIDULUI. Membrii Comisiei vor încerca să răspundă tuturor întrebărilor în cel mai scurt timp posibil.
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şcolarizează studenţi pentru trei domenii de studii de licenţă distincte: Limbă şi Literatură (Filologie), Studii Culturale, respectiv Limbi Moderne Aplicate (domeniu care include două sub-domenii, intitulate – Traducere şi InterpretareLimbi Moderne Aplicate).
Facultatea oferă dublă specializare, cu excepţia domeniului de licenţă Studii Culturale. Fiecare student îşi va alege o combinaţie de specializare principală A şi specializare secundară B.

Filologie* A
ENGLEZĂ (avansaţi)
FRANCEZĂ(avansaţi)
GERMANĂ (avansaţi)
SPANIOLĂ
ITALIANĂ
PORTUGHEZĂ
FILOLOGIE CLASICĂ
MAGHIARĂ
NEOGREACĂ
ARABĂ
CHINEZĂ
JAPONEZĂ
RUSĂ
CEHĂ
SLOVACĂ
POLONĂ
RROMANI
Studii Culturale
STUDII AMERICANE
STUDII IUDAICE
Filologie* B / Limbă complementară Studii Culturale 
ENGLEZĂ (avansaţi)
FRANCEZĂ (avansaţi)
GERMANĂ
SUEDEZĂ
ITALIANĂ
PORTUGHEZĂ
SPANIOLĂ
CATALANĂ
LATINĂ
HINDI
NEERLANDEZĂ
RUSĂ
ROMÂNĂ

Traducători* (două limbi dintre):ENGLEZĂ, GERMANĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, SPANIOLĂ, RUSĂ
LMA A ENGLEZĂ
LMA B  GERMANĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, SPANIOLĂ, RUSĂ, CROATĂ
*Nu sunt permise din raţiuni de orar următoarele combinaţii de limbi:
SPANIOLĂ – ITALIANĂ, PORTUGHEZĂ – RUSĂ (indiferent de ordine);
PORTUGHEZĂ A – LATINĂ B, RUSĂ A – LATINĂ B.


ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE

A. ACTE DE STUDIU
1. Diploma de Bacalaureat în original sau copie legalizată.
2. Diploma de Licenţă în original sau copie legalizată – e necesară numai candidaţilor care doresc să se înscrie pe locurile speciale rezervate licenţiaţilor (admitere cu examen scris SAU pe baza mediei de la bacalaureat, în funcţie de specializare).

ATENŢIECâtă vreme o persoană se află în evidenţa uneia sau mai multor instituţii de învăţământ superior, actele de studiu în original trebuie să fie depuse la Secretariatul uneia dintre aceste instituţii!

  • După afişarea rezultatelor, pentru confirmarea locului şi finalizarea concursului de admitere e obligatoriu:
    • pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de stat (buget): să depună la dosar originalele actelor de studii (fără acestea, candidatul va pierde locul obţinut prin concurs);
    • pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă de şcolarizare: să depună la dosar originalele actelor de studiu SAU adeverinţe din care să reiasă că acestea se află depuse la o altă instituţie de învăţământ.

!!! → Conform normelor impuse de Ministerul Educaţiei şi Rectoratul Universităţii din Bucureşti, cetăţenii români sau ai statelor din spaţiul Uniunii Europene, care au absolvit liceul / facultatea în altă ţară decât România şi doresc să se înscrie la admiterea pentru ciclul I de licenţă, sunt obligaţi să depună la dosar un act de echivalare a diplomelor obţinute. Acest act se eliberează de către Comisia Naţională de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului. Candidaţii sunt rugaţi să se preocupe din timp de demararea procesului de echivalare, ţinând cont că nu se vor putea înscrie numai în baza actelor de studiu obţinute în străinătate.
 
B. DOCUMENTE PERSONALE 
3. Certificatul de naştere – obligatoriu în copie legalizată.
4. B.I. sau C.I. – în copie simplă.
5. Certificatul de căsătorie sau alte certificate care atestă schimbarea numelui – obligatoriu în copie legalizată, NUMAI în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele specificat în certificatul de naştere şi pe actele de studiu, în urma căsătoriei, adopţiei etc.
6. Trei fotografii tip buletin.

C. ACTE CARE DOVEDESC DREPTUL CANDIDATULUI DE A BENEFICIA DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE / TAXA DE ŞCOLARIZARE (după caz)
7. Adeverinţe sau certificate care atestă că un candidat e cadru didactic / copil de cadru didactic / orfan de ambii părinţi / aflat în plasament familial / angajat al Universităţii din Bucureşti – în original.
8. Cereri de mână adresate conducerii Facultăţii, însoţite de documentele doveditoare pentru: persoanele cu handicap / persoanele suferinde de boli cronice etc. / persoanele cu o situaţie materială precară (cazuri sociale) etc.
9. Acte care dovedesc identitatea şi drepturile candidatului – acte de divorţ, de adopţie, de schimbare a numelui etc. – acestea pot fi prezentate în original Comisiei de Admitere, care va opri o copie simplă, autentificată pe loc de către Preşedinte. Ulterior, candidaţilor declaraţi admişi li se vor solicita copii legalizate ale acestor acte.

!!! →   Menţionăm că dreptul candidaţilor care sunt cadre didactice / copii de cadre didactice / orfani de ambii părinţi / aflaţi în plasament familial / angajaţi sau copii de angajaţi ai Universităţii din Bucureşti de a beneficia de scutirea / reducerea taxei de înscriere e specificat în metodologia generală eliberată de Rectorat. Restul situaţiilor sunt la latitudinea Comisiei de Admitere.

D. ALTE DOCUMENTE
10. Chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de înscriere; taxa se va achita la o casierie din incinta Facultăţii, iar chitanţa va fi inclusă în dosarul depus. Dacă doresc, candidaţii pot solicita o copie după chitanţă, cu semnătura şi ştampila Comisiei de Admitere, însă originalul va rămâne la Facultate, inclusiv după retragerea dosarului.
11. Fişa / fişele de înscriere.
12. Adeverinţă medicală valabilă (eliberată cu cel mult 3 luni înainte de înscriere) de la cabinetul medical al liceului absolvit / medicul de familie / o policlinică cu plată – obligatoriu în original.
13. Un dosar plic.
!!! →   Taxa de înscriere (vezi 10) se va achita la sediul Facultăţii în momentul înscrierii; de asemenea, fişele (vezi 11) vor fi completate pe loc, sub îndrumarea membrilor Comisiei de Admitere.

În cazul în care nu sunteţi siguri dacă vă încadraţi în categoriile mai sus menţionate, contactaţi prin e-mail comisia de admitere pentru a elucida situaţia în timp util, furnizând detalii referitoare la situaţia dvs.